Przypominamy   posiadaczom zwierząt (świnie, bydło, owcy i kozy) o obowiązku w ramach systemu IRZ, przeprowadzenia w swoich siedzibach stad spisu zwierząt.

"Spis stanu stada bydła albo owiec albo kóz” oraz „Spis stanu stada świń” posiadacz powinien przeprowadzić co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, na formularzu udostępnionym przez Agencję i formie pisemnej złożyć do Biura Powiatowego ARiMR.

Źródło:Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.2008.204.1281) oraz rozporządzenia wykonawcze do Ustawy

Wiera Gawryluk

Dzisiaj jest 25.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie