Rolnicy kontynuujący 5 letnie zobowiązanie podjęte w latach poprzednich powinni zapoznać się z wprowadzonymi w 2016 roku zmianami:

Informacji można też szukać na stronie: 

http://www.odr.pl/ekologia-i-rodowisko/programy-rolnorodowiskowe

Podobnie jak w roku ubiegłym, ubiegając się o płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne i płatności ekologiczne (PROW 2014-2020) rolnik jest zobowiązany złożyć wniosek we właściwym na miejsce zamieszkania lub siedzibę, biurze powiatowym ARiMR. Wniosek taki może również złożyć przez internat, korzystając z platformy aplikacyjnej ARiMR.

Wniosek o płatności powierzchniowe wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) w 2016 roku należy złożyć w terminie od 1 marca do 15 czerwca. Dopuszcza się też złożenie wniosku do dnia 11 lipca 2016 r., ale wtedy liczyć się trzeba ze zmniejszeniem  należnej kwoty płatności – 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od dnia 16 czerwca.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 15 czerwca 2016 r przy czym ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 11 lipca 2016 r. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 15 czerwca 2016 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 16 czerwca do dnia 11 lipca 2016 r. skutkuje zmniejszeniem o 1% płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Rolnicy, którzy w tym roku już złożyli wnioski o płatności bezpośrednie, a zdecydują się na rozpoczęcie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i/lub działania rolnictwo ekologiczne  mogą złożyć zmianę do wniosku do  11  lipca . W takiej sytuacji płatność PRŚK i/lub RE będzie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od 1 czerwca 2016.

Po w/w terminach w złożonym wniosku, można zmienić zadeklarowaną uprawę  na inną, ale tylko do czasu poinformowania rolnika przez ARiMR o nieprawidłowościach lub kontroli. Zmiana może mieć miejsce w ramach tego samego pakietu/ (wariantu), ale bez zmiany powierzchni uprawy tej rośliny i dotyczy zobowiązania rolnośrodowiskowego, rolno-środowiskowo-klimatycznego i ekologicznego realizowanego na gruntach ornych.

Współpraca z doradcą rolnośrodowiskowym. Ze względu na to, iż Program jest działaniem wieloletnim i modyfikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie realizacji konieczna jest współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolnośrodowiskowym.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze z zakresu programów rolnośrodowiskowych od 2004 roku tj. od początku ich realizacji na terenie naszego kraju.

Do dyspozycji rolników są doradcy rolnośrodowiskowi w centrali PODR w Szepietowie i wszystkich biurach powiatowych (PZDR).

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Zakres usług doradczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie związanych z programem rolnośrodowiskowym obejmuje:

• doradztwo indywidualne i grupowe (seminaria i warsztaty) na temat aktualnych przepisów prawnych
• analizę gospodarstwa pod kątem doboru pakietów i wariantów odpowiednich do realizacji w gospodarstwie
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej:

      - planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej

      - ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i botanicznej),

     - wniosku o płatności rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne

     -  planu nawozowego,

      - prowadzenie rejestrów działań rolnośrodowiskowych,

      - przygotowanie dokumentacji z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zapraszamy zainteresowanych rolników nowymi działaniami PROW 2014 - 2020 i dotychczasowych beneficjentów programów środowiskowych do naszych biur lub telefonicznego kontaktu z doradcami rolnośrodowiskowymi.

Lista doradców rolnośrodowiskowych

Lista ekspertów przyrodniczych

Małgorzata Wróblewska

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie